Säännöt

Fispen yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on FISPEN The Finnish Society for Clinical Nutrition and Metabolism ja sen kotipaikka on Helsinki. Toimialueena on koko Suomi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on

 • edistää tutkittuun tietoon perustuvaa kliinisen ravitsemuksen, ravitsemushoidon ja aineenvaihdunnan tietämystä ja toimintatapoja terveydenhuollossa, sairaanhoidossa ja hoivakodeissa.
 • edistää ravitsemushoidon toimintamallien ja yhtenäisten toimintatapojen kehittämistä ja tiedottamista yhteistyössä ESPEN - European Society for Clinical Nutrition and Metabolism - organisaation kanssa.
 • kannustaa ja tukea kokeellista ja kliinistä ravitsemus- ja ravitsemushoitotutkimusta, joka täyttää kliiniselle tutkimukselle asetetut kriteerit.
 • kannustaa ja tukea Suomen terveydenhuollon ja sairaanhoidon ravitsemuskoulutusta ja sen kehittämistä.
 • toimia ravitsemushoidon moniammatillisena ja monitieteellisenä verkostona.
 • nimittää Suomen edustaja yhdistyksen kattojärjestöön ESPENiin.
 • toimia tiiviissä yhteistyössä ESPEN -organisaation ja sen kansallisten järjestöjen kanssa sekä hyödyntää ESPEN organisaation jäsenten etuja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimeenpanee kokouksia ja voi järjestää koulutus-, keskustelu-, tiedotus- ja muita samantapaisia tilaisuuksia. Lisäksi yhdistys voi myöntää avustuksia ja apurahoja kliiniseen ravitsemustutkimukseen ja koulutukseen.

3. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka on Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterissä tai henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto ravitsemustieteestä, fysiologiasta tai biotieteistä. Lisäksi hallitus voi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi erillisestä hakemuksesta myös henkilön, jolla on muu soveltuva koulutus.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksut sekä toiminnan rahoittaminen
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous erikseen seuraaville ryhmille:

 • Varsinainen jäsen; ikä alle 32 vuotta
 • Varsinainen jäsen; ikä 32 vuotta tai vanhempi
 • Kannattava henkilöjäsen
 • Kannattava yhteisöjäsen

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

Toimintansa taloudelliseksi tukemiseksi yhdistys voi järjestää maksullisia koulutustilaisuuksia, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, panna toimeen asianomaisella luvalla rahankeräyksiä, hankkia ja omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kolmesta kuuteen varsinaista jäsentä. Puheenjohtajan tulee olla Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterissä oleva lääkäri tai ravitsemusterapeutti. Hallituksessa voi olla jäsenenä enintään kolme perättäistä kautta. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta, alkaen vuosikokouksesta ja päättyen valinnasta kahden vuoden päästä pidettävään vuosikokoukseen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös sähköpostitse, muun tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Hallitukselle ei makseta kokouspalkkioita, matkakustannuksia voidaan maksaa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi hallituksen jäsen, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kahta kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta hallitukselle. Yhdistyksellä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT) tai Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (HTM).

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhdistyskokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuudenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksien päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kolmekymmentä vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, ilmoituksella yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. Päätetään tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastajaa
 10.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kuusikymmentä päivää ennen vuosikokousta, niin että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Rekisterinumero: 210.244
Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallitukseen 23.5.2013